1/1

הספר הבינלאומי של אדריכלי ישראל / The Internatinal Book Of Israeli Architects
Domus, 2017